Kontaktní formulář

Advokát online – kontaktní formulář – „elektronická sekretářka“

Nevíte si s něčím rady? Chcete mít přibližnou představu, kolik Vás to bude stát, pokud se necháte mnou, příp. někým z mých kolegů zastupovat? Vyplňte, prosím, přiložený formulář a v nejbližší době se Vám já, nebo někdo z kolegů ozveme s konkrétním návrhem jak Váš požadavek vyřídit.

  • zde, prosím, stručně popište obsah problému- kupř. s kým, příp. proč jste ve sporu apod.
  • požadujete-li sepis nějaké listiny (smlouvy apod.), uveďte, prosím, bližší identifikaci stran, co chcete listinou upravit ( kupř. darování, prodej, nájem apod.)
  • zde, prosím, uveďte, který orgán, příp.pod jako sp. značkou ve věci jednal, příp. rozhodl, kdy Vám bylo p říp. rozhodnutí doručeno – vč. uvedení data od kdy bylo příp. uloženo na poště POZOR – datum,kdy si zásilku vyzvednete na poště nemusí být považováno za datum doručení bez ohledu na konec úložní doby!
  • zde, v případě, že požadujete převzetí zastoupení, bude nutno doložit jeho souhlas s tím, že Vás může zastupovat i jiný advokát, příp. že toto předchozí zastoupení bylo ukončeno
  • zde uveďte, zda Vám postačí sepis listin či zda požadujete kompletní zastoupení
  • zde prosím přiložte ve formátu doc, jpg.... listiny, z nichž některé skutečnosti vyplývají
  • respektujte, prosím, vyhl. č. 177/1996 Sb. – viz výše, naprosto nepřiměřené nabídky budeme nuceni bez dalšího odmítat
Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně. Je mi známo, že podle smlouvy o poskytnutí právní pomoci náleží odměna za toto zastoupení spolu s hotovými výdaji a náhradou za ztrátu času, s jejichž výší jsem byl seznámen.
Uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováváním osobních údajů uvedených v této žádosti po dobu stanovenou zák. č. 85/1996 Sb. o advokacii v platném znění v rozsahu stanoveném dále stavovskými předpisy České advokátní komory a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Kontakty

IČ: 60552352
DIČ: CZ6401121969

Telefon
+420 603 413 726

Elektronický kontakt
[email protected]

Adresa
Masarykova 118
Modřice
664 42

Úřední hodiny

po telefonické, písemné či osobní domluvě Mapy.cz - Mgr. Zdeněk Mrajca, advokát